VŠEOBECNÉ PODMIENKY

vydané poskytovateľom v súlade s ustanoveniami §273 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení ako neoddeliteľná časť zmluvy o poskytovaní dopravných informácií a zverejnené na internetovej adrese https://spednet.sk/site/vp.

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ má právo predmetné VP a cenník priebežne meniť. O tejto skutočnosti je povinný príjemcu vždy vopred informovať formou výslovného upozornenia na formulári faktúry, prípadne prostredníctvom užívateľských softvérov alebo ďalšími elektronickými prostriedkami. Platba faktúry bez výhrad sa považuje za súhlas s novými podmienkami, prípadne cenníkom. Ak príjemca nebude so zmenami VP, prípadne cenníkom súhlasiť, má právo túto zmluvu písomne vypovedať s trojdennou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť dňom doručenia.

V okamihu zverejnenia nových VP na internetovej adrese https://spednet.sk/site/vp strácajú platnosť všetky predchádzajúce VP a namiesto nich platia nové ustanovenia VP.

1. Definícia pojmov

1.1. Zmluva je Zmluva o poskytovaní dopravných informácií uzavretá medzi poskytovateľom a príjemcom, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VP.

1.2. Databáza je súbor informácií o službách (t. j. o ponukách prepráv) a príjemcoch, ktorá je vlastníctvom poskytovateľa, ktorý ju spravuje a aktualizuje.

1.3. ID používateľa je označenie príjemcu. Príjemca môže využívať aj viac prístupov do databanky za podmienok dohodnutých v zmluve.

1.4. Prístupom je jedno právo na jedno neobmedzené pripojenie do databanky za podmienok daných poskytovateľom.

1.5. Odňatie prístupu je technické opatrenie na strane poskytovateľa, ktoré zamedzí danému prístupu k databanke.

1.6. Pozastavenie ID používateľa je situácia, keď dôjde k odňatiu všetkých prístupov príjemcu.

1.7. Cenník určuje aktuálnu cenu za poskytované služby v dohodnutom rozsahu. Cenník je možné meniť na základe predošlého oznámenia zo strany poskytovateľa. Poskytovateľ má právo zvýšiť cenu za poskytované služby. Zvýšenie ceny poskytovateľ oznámi na formulári faktúry, prípadne prostredníctvom užívateľských softvérov alebo ďalšími elektronickými prostriedkami. Platba faktúry bez výhrad sa považuje za súhlas s novým cenníkom. Ak príjemca nebude so zmenou ceny súhlasiť, má právo túto zmluvu písomne vypovedať s trojdennou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť dňom doručenia.

2. Bližšie podmienky o spôsobe činnosti

2.1. Stiahnutie a inštalácia softvéru nie sú súčasťou služby poskytovateľa, užívateľ ich realizuje sám a na vlastnú zodpovednosť podľa podmienok poskytovateľa softvéru.

2.2. Výnimkou z poskytovanej služby je doba, keď sú servery poskytovateľa z technických alebo iných neovplyvniteľných dôvodov nedostupné alebo keď poskytovateľ na serveroch realizuje vopred avizovanú technickú údržbu.

2.3. Poskytovateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť ani úplnosť údajov, ktoré vložili príjemcovia využívajúci databanku.

2.4. Poskytovateľ nepreberá záruku za kompatibilitu softvéru s koncovým zariadením príjemcu a použitými informačnými technológiami príjemcu. Výber, nákup a inštaláciu potrebného hardvéru a softvéru zaistí výhradne príjemca na svoje riziko.

2.5. Poskytovateľ nepreberá záruku za riadne plnenie uzavretých zmlúv medzi príjemcami a za vzájomnú platobnú schopnosť príjemcov.

3. Práva a povinnosti

3.1. Príjemca dáva týmto poskytovateľovi súhlas na spracovanie, prípadne zverejnenie svojho mena, adresy, kontaktných údajov a doplňujúcich informácií v rámci prevádzky databázy, ako aj ponuky služieb a ostatných činností ostatným príjemcom databázy počas trvania zmluvy na účely využitia týchto informácií pre využitie databázy.

3.2. Príjemca sa zaväzuje pri využívaní predmetu zmluvy dodržiavať pravidlá etiky a poctivého obchodného styku, najmä etický kódex, a chrániť osobné údaje príslušných subjektov v súlade s platnou právnou úpravou. Príjemca sa zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo o skutočnostiach, ktoré sa v rámci využívania služieb databanky dozvedel.

3.3. Príjemca nemá právo využívať databázu na iné účely, než ktoré sú uvedené v zmluve. V opačnom prípade zodpovedá poskytovateľovi za škodu, ktorá by mu týmto konaním vznikla.

3.4. Príjemca nesie plnú zodpovednosť za obsah a pravdivosť zverejňovaných informácií. Ak príjemca svojím konaním spôsobí poskytovateľovi škodu, zaväzuje sa ju poskytovateľovi v plnej výške uhradiť, a to do 10 dní od jej vyúčtovania.

3.5. Príjemca nemá právo informácie, ktoré získal prostredníctvom databázy, poskytovať žiadnym spôsobom (najmä, nie však výhradne, v tlačenej, elektronickej alebo hlasovej podobe) tretím osobám. Získané informácie smie príjemca využívať výhradne na kontaktovanie užívateľov databázy, ktorí sú pôvodcami informácií zverejňovaných v systéme, a to výhradne za účelom ponuky vlastnej prepravy alebo voľnej prepravnej kapacity v reakcii na zverejnenú informáciu. Údaje poskytované softvérom nesmú byť extrahované.

3.6. Príjemca má zakázané vkladať do databázy iné informácie než o službách (t. j. ponukách prepráv). Príjemca sa zaväzuje využívať databázu výhradne na informácie o službách (doprave, t. j. ponukách prepráv).

3.7. Príjemca sa zaväzuje používať pri prístupe iba softvér riadne poskytnutý po dohode s poskytovateľom.

3.8. V prípade, že príjemca poruší ustanovenia bodov 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 a 3.7. všeobecných podmienok, poskytovateľ má právo pozastaviť prístup, od zmluvy okamžite odstúpiť a požadovať dohodnutú zmluvnú pokutu vo výške jednomesačnej ceny za poskytovanie dopravných informácií. Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní od jej vyúčtovania poskytovateľom. Poskytovateľ má právo okrem zmluvnej pokuty požadovať aj úhradu škody, ktorá mu porušením hore uvedených povinností príjemcom vznikla.

3.9. V prípade sťažnosti na správanie a konanie príjemcu zo strany ostatných príjemcov(e), prípadne tretích osôb, má poskytovateľ právo až do odvolania pozastaviť príjemcovi, a to aj bez predošlého upozornenia prístup k poskytovanej službe. Túto skutočnosť je však povinný následne oznámiť príjemcovi. Poskytovateľ nie je povinný túto sťažnosť overovať. V takomto prípade nenesie poskytovateľ žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá by príjemcovi z vyššie uvedeného dôvodu vznikla.

3.10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zverejniť informácie o pozastavení prístupu príjemcu.

3.11. Príjemca je povinný poskytovateľa informovať o každom zistenom používaní softvéru tretími osobami, ktoré je v rozpore s touto zmluvou a VP.

3.12. Príjemca sa zaväzuje poskytovateľa okamžite písomne (prípadne elektronicky) informovať o každej zmene, ktorá sa týka firmy a je relevantná pre obchodný register, živnostenský register, register platiteľov DPH. Najmä o zmene formy spoločnosti, zmene adresy, zmene v osobách oprávnených zastupovať firmu a zmene v majetkovej štruktúre firmy. Pri nesplnení tejto povinnosti si poskytovateľ vyhradzuje právo pozastaviť účinnosť tejto zmluvy, prípadne od zmluvy odstúpiť.

3.13. Každá zmluvná strana má právo okamžite vypovedať zmluvu, ak:

  • druhá strana vstúpila do likvidácie
  • s druhou stranou sa začalo insolvenčné konanie
  • bol exekučne postihnutý podiel (akcie) spoločníka druhej strany
  • druhá strana bola vyhlásená za nespoľahlivého platiteľa DPH
  • druhá strana nemá vymenovaný štatutárny orgán oprávnený konať a vystupovať v jej mene
  • druhá strana stratí oprávnenie na výkon svojej podnikateľskej činnosti
  • u druhej strany nastali zmeny vo vlastníckej štruktúre, ktoré sa týkajú viac ako 50 % podielu na základnom kapitáli

3.15. Príjemca má právo písomne požiadať o pozastavenie účinnosti tejto zmluvy maximálne na dobu jedného roka. Po písomnom oznámení o obnovení účinnosti v uvedenej dobe a pri splnení všetkých podmienok podľa tejto zmluvy sa obnoví aj účinnosť tejto zmluvy. V prípade prerušenia účinnosti zmluvy na dobu dlhšiu ako jeden rok alebo neobnovenia účinnosti do 1 roka od žiadosti o pozastavenie účinnosti, zmluva zaniká ku dňu pozastavenia účinnosti zmluvy. Ak príjemca požiada o obnovenie účinnosti zmluvy a nebude spĺňať podmienky v nej uvedené, poskytovateľ má právo od zmluvy odstúpiť. V prípade pozastavenia účinnosti na dobu kratšiu než 30 dní má poskytovateľ právo požadovať od príjemcu úhradu manipulačného poplatku uvedeného v cenníku.

4. Cena a platobné podmienky

4.1. Cena za poskytované služby je 19€ bez DPH/ mesiac

4.2. Cena podľa čl. 3 zmluvy je splatná na základe faktúry-daňového dokladu vystaveného poskytovateľom, a to do 14 dní od jej vystavenia.

4.3. Ak bude príjemca meškať s úhradou ceny, zaväzuje sa zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z mesačnej ceny za každý deň omeškania. Ak bude omeškanie dlhšie než 14 dní, poskytovateľ má právo pozastaviť prístupový kód. Pozastavením prístupového kódu nezaniká povinnosť príjemcu uhradiť cenu. Ak bude omeškanie dlhšie než 30 dní, poskytovateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť bez predošlého upozornenia príjemcu. Odstúpením od zmluvy vzniká poskytovateľovi právo okamžite odňať príjemcovi pridelené ID používateľa k databanke.

4.4. Zmluvné strany sa dohodli na zasielaní daňových dokladov (faktúr) vystavených poskytovateľom kvôli vyúčtovaniu a úhrade ceny podľa čl. 3 zmluvy nasledovne:

a) daňové doklady bude poskytovateľ vystavovať a posielať v elektronickej podobe, elektronickou poštou (e-mailom) vo formáte PDF,

b) elektronická poštová adresa na odosielanie a doručovanie na strane príjemcu je uvedená v záhlaví zmluvy v kolónke „E-mail pre fakturáciu“

c) všetky zmeny elektronických poštových adries treba vždy vopred písomne oznámiť

5. Ostatné ustanovenia

5.1. Akákoľvek korešpondencia, oznámenia alebo iné oznamy súvisiace s touto zmluvou sa považujú za riadne doručené druhej zmluvnej strane:

a) ak sú doručené osobne, v okamihu potvrdenia prevzatia,

b) ak sú poslané poštou, tretí pracovný deň po odovzdaní poštovej preprave,

c) ak sú poslané medzinárodne uznávanou kuriérnou službou, druhý pracovný deň po odovzdaní kuriérnej preprave,

d) ak sú poslané elektronickými prostriedkami, dňom odoslania do elektronického systému príjemcu,

f) dátová správa, ak bola medzi zmluvnými stranami dohodnutá možnosť doručenia za podmienok daných zákonom.

Adresy a telekomunikačné spojenia uvedené v zmluve možno zmeniť jednostranným písomným oznámením príslušnej zmluvnej strany s tým, že takáto zmena sa stane voči druhej zmluvnej strane účinná 3. pracovný deň po doručení takéhoto oznámenia tejto zmluvnej strane.

5.2. Poskytovateľ nie je zodpovedný za používanie zariadenia príjemcu. Takisto nie je zodpovedný za znemožnenie užívania databázy, ak bolo spôsobené treťou osobou (okrem iného poskytovateľom služieb pripojenia k sieti internet, telekomunikačnou spoločnosťou alebo dodávateľom energií), prípadne vyššou mocou.

5.3. Príjemca súhlasí s tým, aby poskytovateľ uložil technické údaje o užívateľovi za účelom identifikácie, bezpečnosti údajov databanky, zlepšenia prenosu údajov a optimalizácie softvéru. Údaje môžu obsahovať dáta o používanom koncovom zariadení a pripojení.

5.4. Ak je alebo ak sa stane jedno zo zmluvných ustanovení neúčinným, tak tým nie sú dotknuté ostatné ustanovenia alebo dohody. Strany sa zaväzujú, že namiesto neúčinného ustanovenia sa dohodnú na účinnej dohode, ktorá bude najbližšie účelu neúčinného ustanovenia.

5.5. Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť iba formou písomných dodatkov podpísaných účastníkmi. Písomná forma je zachovaná aj pri právnom konaní realizovanom elektronickými prostriedkami chránenými zaručeným elektronickým podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán.

5.6. Právne vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy o poskytovaní dopravných informácií a všeobecných podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

6. Záverečné ustanovenia

Tieto VP nadobúdajú účinnosť dňa 6.2.2020